BT-K, KKT-K KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2015!

by coditax


19 Feb : 19:42
 None    Egyéb


a cégek kötelesek a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről hozott 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a cégek kötelesek a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. Ez minden cégre, általánosságban vonatkozik, tehát függetlenül a törzstőke mértékétől, annak felemelésétől, amire speciális szabály vonatkozik. - A fenti jogszabály 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában

b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől,

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől

kell alkalmaznia…, és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
Tehát amennyiben a létesítő okirat bármely rendelkezése az új Ptk-ba ütközik, a határozatot legkésőbb az itt írt határidőig meg kell hozni (és a cégbíróságon határidőben benyújtani).

A betéti társaságok tehát legkésőbb 2015. március 15. napjáig kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet! - feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén az arra irányadó illetéket és közzétételi költségtérítés kell megfizetnie a cégnek.

Mint korábban is most is vállaljuk a változásbejegyzés elkészítését és bírósághoz való benyújtását.


create pdf of this news item

News Categories